جلسه دفاع از پایان نامه آقای حبیب الله فرامرز

جلسه دفاع از پایان نامه آقای حبیب الله فرامرز

جلسه دفاع از پایان نامه آقای حبیب الله فرامرز

با عنوان  «بررسی تطبیقی عناصر داستانی “کلیله و دمنه” و “گلستان” »

دوشنبه 1398/04/10 ساعت 10:00

استاد راهنما: دکتر سید حسن شهرستانی

استاد داور: دکتر مسلم نادعلی زاده

استاد داور: دکتر منوچهر دانش پژوهان

 محل برگزاری : دانشکده ادبیات و علوم انسانی طبقه سوم