جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد عزیز نظری

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد عزیز نظری

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد عزیز نظری

با عنوان  «سیمای اهل بیت علیهم السّلام در شعر آذری “اسفراینی” »

دوشنبه 1398/04/10 ساعت 8:30

استاد راهنما: دکتر مسلم نادعلی زاده

 

استاد داور: دکتر سید حسن شهرستانی

 

استاد داور: دکتر رضا بیات

 محل برگزاری : دانشکده ادبیات و علوم انسانی طبقه سوم