جلسه دفاع از پایان نامه خانم رقیه پیام

جلسه دفاع از پایان نامه خانم رقیه پیام

جلسه دفاع از پایان نامه خانم رقیه پیام

با عنوان  «سوء استفاده از حالت اضطرار طرف قرار داد  در نظام حقوقی ایران و افغانستان »

سه شنبه 1398/04/11 ساعت 10:00

استاد راهنما: دکتر محمد هادی دارائی

 

استاد داور: دکتر محمد امامی پور

 

استاد داور: دکتر اسفندیار صفری

 محل برگزاری : ساختمان مرکزی دانشگاه کلاس 6