جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد عمران عمرانی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد عمران عمرانی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد عمران عمرانی

با عنوان  «مطالعه تطبیقی هتک حرمت مسکن در حقوق کیفری افغانستان و ایران »

سه شنبه 1398/04/11 ساعت 16:00

استاد راهنما: دکتر سلمان عمرانی

 

استاد داور: دکتر امید رستمی غازانی

 

استاد داور: دکتر روح الدین کرد علیوند

 محل برگزاری : ساختمان مرکزی دانشگاه کلاس 6