جلسه دفاع از پایان نامه آقای عارف وفایی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای عارف وفایی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای عارف وفایی

با عنوان  «بررسی نقش سازمان ملل متحد در توسعه سیاسی افغانستان  »

دوشنبه 1398/04/17 ساعت 15:00

استاد راهنما: دکتر جلال درخشه

استاد داور: دکتر علی بغیری

استاد داور: دکتر مهدی جاودانی مقدم

 محل برگزاری : ساختمان مرکزی دانشگاه کلاس 6