جلسه دفاع از پایان نامه آقای حاجی غلام شاه منطقیار

جلسه دفاع از پایان نامه آقای حاجی غلام شاه منطقیار

جلسه دفاع از پایان نامه آقای حاجی غلام شاه منطقیار

با عنوان  « جایگاه آب در آینده روابط خارجی افغانستان »

دوشنبه 1398/04/17 ساعت 16:30

استاد راهنما: دکتر جلال درخشه

استاد داور: دکتر علی بغیری

استاد داور: دکتر مهدی جاودانی مقدم

 محل برگزاری : ساختمان مرکزی دانشگاه کلاس 6