جلسه دفاع از پایان نامه آقای بسم الله حسینی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای بسم الله حسینی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای بسم الله حسینی

با عنوان  « سبک شناسی اشعار عبدالرّئوف  فکری سلجوقی »

دوشنبه 1398/04/17 ساعت 14:00

استاد راهنما: دکتر میثم حنیفی

استاد داور: دکتر منوچهر دانش پژوهان

استاد داور: دکتر رضا بیات

 محل برگزاری : دانشکده ادبیات و علوم انسانی (طبقه سوم)