جلسه دفاع از پایان نامه آقای نور حسن حسینی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای نور حسن حسینی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای نور حسن حسینی

با عنوان  « دیپلماسی عمومی آمریکا در افغانستان نوین  »

چهارشنبه 1398/04/19 ساعت 14:00

استاد راهنما: دکتر جلال درخشه

استاد داور: دکتر علی بغیری

استاد داور: دکتر محمد صادق نصرت پناه

 محل برگزاری : ساختمان مرکزی دانشگاه کلاس 6