جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد سالم عادلی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد سالم عادلی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد سالم عادلی

با عنوان  « مطالعه تطبیقی سیاست کیفری افغانستان و ایران در مورد قاچاق کالا   »

چهارشنبه 1398/04/19 ساعت 15:00

استاد راهنما: دکتر امید رستمی غازانی

استاد داور: دکتر سلمان عمرانی

استاد داور: دکتر مصطفی پاک نیت

 محل برگزاری : ساختمان مرکزی دانشگاه کلاس 6