جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد ضیاءفکرت

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد ضیاءفکرت

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد ضیاءفکرت

با عنوان  « راهبرد توسعه بانکداری اسلامی در افغانستان براساس مدلswot   »

دوشنبه 1398/04/24 ساعت 8:30

استاد راهنما: دکتر  صادقعلی موحدمنش

استاد داور: دکتر محسن زنگنه

استاد داور:دکتر محمد غفاری فرد

 محل برگزاری : ساختمان مرکزی دانشگاه کلاس 6