جلسه دفاع از پایان نامه آقای سید میرآقا نهضت پور

جلسه دفاع از پایان نامه آقای سید میرآقا نهضت پور

جلسه دفاع از پایان نامه آقای سید میرآقا نهضت پور

با عنوان  « تأثیر پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا بر امنیت ملی افغانستان   »

یکشنبه 1398/04/23 ساعت 8:00

استاد راهنما: دکتر  امیر حاجی یوسفی

استاد داور: دکتر جلال درخشه

استاد داور: دکتر علی بغیری

 محل برگزاری : ساختمان مرکزی دانشگاه کلاس 6