جلسه دفاع از پایان نامه خانم حوا رحیمی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم حوا رحیمی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم حوا رحیمی

با عنوان  « بررسی ابعاد اجتماعی و ادبی وطن دوستی در شعر معاصر افغانستان؛ مطالعه موردی دیوان خلیل الله خلیلی »

دوشنبه 1398/04/24 ساعت 10:00

استاد راهنما: دکتر مسلم نادعلی زاده

استاد داور: دکتر میثم حنیفی

استاد داور: دکتر رضا بیات

 محل برگزاری : ساختمان مرکزی دانشگاه کلاس 6