جلسه دفاع از پایان نامه آقای مهدی حسنی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای مهدی حسنی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای مهدی حسنی

با عنوان  « بررسی مبانی اقتصاد رفتاری در اقتصاد اسلامی »

دوشنبه 1398/04/24 ساعت 14:00

استاد راهنما: دکتر  محسن زنگنه

استاد داور: دکتر محمد غفاری فرد

استاد داور: دکتر حسین رضایی

 محل برگزاری : ساختمان مرکزی دانشگاه کلاس 6