جلسه دفاع از پایان نامه آقای صفدرالله افشاری

جلسه دفاع از پایان نامه آقای صفدرالله افشاری

جلسه دفاع از پایان نامه آقای صفدرالله افشاری

با عنوان  « آرایه های لفظی و معنوی در اشعار آیینی ریاضی یزدی »

دوشنبه 1398/04/24 ساعت 11:30

استاد راهنما: دکتر مسلم نادعلی زاده

استاد داور: دکتر منوچهر دانش پژوهان

استاد داور: دکتر رضا بیات

 محل برگزاری : ساختمان مرکزی دانشگاه کلاس 6