جلسه دفاع از پایان نامه آقای عزیز الله فرهمند

جلسه دفاع از پایان نامه آقای عزیز الله فرهمند

جلسه دفاع از پایان نامه آقای عزیز الله فرهمند

با عنوان  « بررسی کارایی سیاست پولی بانک مرکزی در اقتصاد افغانستان در چهار چوب مدل(ARDL)  »

شنبه 1398/04/29 ساعت 16:00

استاد راهنما: دکتر  مهدی صادقی شاهدانی

استاد داور:   دکتر محمد غفاری فرد

استاد داور: دکتر محسن زنگنه

 محل برگزاری : ساختمان مرکزی دانشگاه کلاس 1