اطلاعیه “در خصوص زمان شروع و پایان انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398”

اطلاعیه “در خصوص زمان شروع و پایان انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398”

اطلاعیه 5-98 معاونت آموزشی و پژوهشی

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

شروع انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی99-1398 « طبق زمانبندی تقویم آموزشی» روز سه شنبه، مورخ 1398/06/05 و پایان  زمان  انتخاب  واحد  روز شنبه، مورخ1398/06/16 می باشد.

بدیهی است در صورت عدم انتخاب واحد به موقع عواقب احتمالی آن متوجه دانشجو خواهد بود.

دریافت تقویم آموزشی

اداره خدمات آموزشی