جلسه دفاع از پایان نامه آقای گل علم صادقی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای گل علم صادقی

جلسه دفاع از پایان نامه گل علم صادقی
با عنوان ؛
« سبک شناسی اشعار محمد شریف سعیدی »
شنبه 1398/06/09      ساعت 8 صبح
استاد راهنما:    دکتر  میثم حنیفی
استاد داور:     دکتر  مسلم نادعلی زاده
استاد داور:    دکتر   رضا بیات
ساختمان مرکزی دانشگاه (کلاس1)