اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه آقای “آغا جان احمدی “

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه آقای “آغا جان احمدی “

جلسه دفاع از پایان نامه آغا جان احمدی

با عنوان ؛

« سبک شناسی اشعار قنبر علی تابش »
یکشنبه 1398/06/17      ساعت 9 صبح
استاد راهنما:    دکتر  میثم حنیفی
استاد داور:     دکتر  منوچهر دانش پژوهان
استاد داور:    دکتر   رضا بیات
ساختمان مرکزی دانشگاه (کلاس1)