اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه آقای “محمد روشن “

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه آقای “محمد روشن “

جلسه دفاع از پایان نامه محمد روشن

با عنوان ؛

« کابل در عصر گورکانیان از بابر تا برآمدن احمد شاه درانی »
یکشنبه 1398/06/24      ساعت 14 
استاد راهنما:  دکتر  محمد رضا ابوئی مهرریزی
استاد داور:    دکتر مهدی محمدی
استاد داور:  دکتر محسن معصومی
ساختمان مرکزی دانشگاه (کلاس1)