اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه آقای “عبدالواحد پارسا “

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه آقای “عبدالواحد پارسا “

جلسه دفاع از پایان نامه عبدالواحد پارسا

با عنوان ؛

« تأثیر خاستگاه بدوی و شهری سلسه های حکومتگر بر اوضاع اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی هرات از سال 32 تا سال 552ه.ق»

دوشنبه 1398/06/25      ساعت 14 
استاد راهنما: دکتر مهدی محمدی
استاد داور:  دکتر  محمد رضا ابوئی مهریزی
استاد داور: دکتر موسی خاموشی
ساختمان مرکزی دانشگاه (کلاس1)