اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه آقای “سید غضنفر موسوی “

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه آقای “سید غضنفر موسوی “

جلسه دفاع از پایان نامه سید غضنفر موسوی

با عنوان ؛

« تاثیر موقعیت جغرافیایی بر اوضاع اجتماعی و فرهنگی بلخ در دوران غزنوی و سلجوقی»

دوشنبه 1398/06/25      ساعت 8 
استاد راهنما: دکتر مهدی محمدی
استاد داور: دکتر  محمد رضا زارع خورمیزی
استاد داور: دکتر موسی خاموشی
ساختمان شماره 2 (ابوذر)(کلاس8)