اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه آقای “سید رو ح الله جلال “

جلسه دفاع از پایان نامه آقای “سید رو ح الله جلال “

با عنوان ؛

« نقش و وظایف دولت در اقتصاد از منظر اندیشمندان مسلمان معاصر »

سه شنبه 1398/07/02      ساعت 12:45 
استاد راهنما: دکتر محسن زنگنه
استاد داور: دکتر محمد غفاری فرد
استاد داور: دکتر صادق علی موحدمنش
ساختمان مرکزی دانشگاه(کلاس1)