اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه آقای “رمضان سعادت “

جلسه دفاع از پایان نامه آقای “رمضان سعادت “

با عنوان ؛

« بررسی آثار، زمانه و شیوه تاریخ نگاری میر غلام محمد غبار »

چهار شنبه 1398/07/03      ساعت 8:00 
استاد راهنما: دکتر محمدرضا ابوئی مهریزی
استاد داور: دکتر محمدرضا زارع خورمیزی
استاد داور: دکتر موسی خاموشی
ساختمان مرکزی دانشگاه(کلاس1)