اطلاعیه فوری “قابل توجه کلیه دانشجویان” آخرین مهلت انتخاب واحد در نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398″

اطلاعیه فوری “قابل توجه کلیه دانشجویان” آخرین مهلت انتخاب واحد در نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398″

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند، پیرو مصوبه مورخ 1398/7/1 شورای آموزشی دانشگاه مقرر گردید، آخرین مهلت انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398  از دوشنبه 1مهر 1398 شروع و تا جمعه 5 مهر 1398 ادامه خواهد داشت.

بدیهی است در صورت عدم انتخاب واحد به موقع عواقب احتمالی آن متوجه دانشجو خواهد شد. 

اداره خدمات آموزشی