اطلاعیه ” جلسه دفاع از پایان نامه آقای احسان اخلاقی “

اطلاعیه ” جلسه دفاع از پایان نامه آقای احسان اخلاقی “

جلسه دفاع از پایان نامه آقای احسان اخلاقی

عنوان پایان نامه

سلوک اجتماعی عارفان در ایران از قرن 4 تا 8 ه.ق 

زمان برگزاری

چهارشنبه  – 1398/07/10

محل برگزاری

ساختمان مرکزی دانشگاه(کلاس1)

ساعت برگزاری

11:30

استاد راهنما

دکتر  ابوالفضل تاجیک

استاد داور

 دکتر   عادل مقدادیان

استاد داور

دکتر  محمد   اسماعیل عبداللهی