اطلاعیه ” جلسه دفاع از پایان نامه آقای سید ظاهر عادلی “

اطلاعیه ” جلسه دفاع از پایان نامه آقای سید ظاهر عادلی “

جلسه دفاع از پایان نامه آقای سید ظاهر عادلی

عنوان پایان نامه

نقش عرفان  اسلامی در پیوند اقوام و مذاهب   افغانستان

زمان برگزاری

چهارشنبه  – 1398/07/10

محل برگزاری

ساختمان مرکزی دانشگاه(کلاس1)

ساعت برگزاری

10:30

استاد راهنما

دکتر  ابوالفضل تاجیک

استاد داور

 دکتر   عادل مقدادیان

استاد داور

دکتر  محمد   اسماعیل عبداللهی