اطلاعیه ” جلسه دفاع از پایان نامه آقای عمار عامد “

اطلاعیه ” جلسه دفاع از پایان نامه آقای عمار عامد “

جلسه دفاع از پایان نامه آقای عمار عامد

عنوان پایان نامه

راهکار عرفانی مواجهه  با بنیاد گرایی 

زمان برگزاری

سه شنبه  – 1398/07/09

محل برگزاری

ساختمان مرکزی دانشگاه(کلاس6)

ساعت برگزاری

17:00

استاد راهنما

 دکتر   عادل مقدادیان

استاد داور

دکتر  ابوالفضل تاجیک

استاد داور

دکتر غلام رضا مرادی