اطلاعیه ” جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد تقی جویا “

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد تقی جویا

عنوان پایان نامه

بررسی تطبیق تفکر در آرای  عزیز الدین نسفی و محمود شبستری 

زمان برگزاری

سه شنبه  – 1398/07/09

محل برگزاری

ساختمان مرکزی دانشگاه(کلاس6)

ساعت برگزاری

16:00

استاد راهنما

دکتر  ابوالفضل تاجیک

استاد داور

 دکتر   عادل مقدادیان

استاد داور

دکتر غلام رضا مرادی