اطلاعیه ” جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد جاوید جویا “

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد جاوید جویا

عنوان پایان نامه

بررسی مقایسه ای جایگاه نظامی غلامان در حکومت  سامانیان و غزنویان

زمان برگزاری

یکشنبه  – 1398/07/14

محل برگزاری

ساختمان مرکزی دانشگاه(کلاس1)

ساعت برگزاری

16:00

استاد راهنما

دکتر  مهدی محمدی

استاد داور

دکتر   محمد رضا ابوئی مهریزی

استاد داور

دکتر   احمد بادکوبه هزاوه