اطلاعیه ” جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد رضا نوری “

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد رضا نوری

عنوان پایان نامه

بررسی و تحلیل تطبیقی عقود اسلامی در بانکداری اسلامی ایران و افغانستان

زمان برگزاری

شنبه  – 1398/07/13

محل برگزاری

ساختمان مرکزی دانشگاه(کلاس1)

ساعت برگزاری

12:45

استاد راهنما

دکتر محمد غفار ی فرد

استاد داور

دکتر محسن زنگنه

استاد داور

دکتر حسین رضایی