اطلاعیه ” جلسه دفاع از پایان نامه خانم مژگان گنجی”

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مژگان گنجی

عنوان پایان نامه

مسئولیت مدنی کاربران و سرویس دهندگان فضای مجازی در حقوق ایران و افغانستان

زمان برگزاری

شنبه  – 1398/07/13

محل برگزاری

ساختمان شماره 2(ابوذر)

ساعت برگزاری

16:00

استاد راهنما

دکتر محمد رضا شرافت پیما

استاد داور

دکتر محمد امامی پور

استاد داور

دکتر محمد حسین فضائلی