اطلاعیه ” جلسه دفاع از پایان نامه آقای حسین اطهری”

جلسه دفاع از پایان نامه آقای حسین اطهری

عنوان پایان نامه

امامت در بیان اصحاب برجسته امام صادق (ع)

زمان برگزاری

یکشنبه  – 1398/07/14

محل برگزاری

ساختمان مرکزی دانشگاه کلاس 1

ساعت برگزاری

12:45

استاد راهنما

دکتر  سید صادق پیشنمازی

استاد داور

دکتر محمد حسین فضائلی

استاد داور

  دکتر سید عابدین بزرگی