اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه خانم قدسیه حقجو

جلسه دفاع از پایان نامه خانم قدسیه حقجو

عنوان پایان نامه

حقوق اطفال در اسناد  بین المللی  و قوانین افغانستان

زمان برگزاری

دوشنبه  – 1398/07/15

محل برگزاری

ساختمان شماره 2 (ابوذر)

ساعت برگزاری

16:00

استاد راهنما

دکتر محمد صادق جمشیدی راد

استاد داور

دکتر محمد امامی پور

استاد داور

دکتر محمدرضا شرافت پیما