برگزاری نشست تخصصی نقد و داوری طرح پژوهشی ” تاریخ اسلام در اندونزی با تأکید بر نقش دوستداران(پیروان) اهل بیت (ع)”

برگزاری نشست تخصصی نقد و داوری طرح پژوهشی ” تاریخ اسلام در اندونزی با تأکید بر نقش دوستداران(پیروان) اهل بیت (ع)”

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)، نشست تخصصی با عنوان ” تاریخ اسلام در اندونزی با تأکید بر نقش دوستداران(پیروان) اهل بیت (ع)” روز دوشنبه 1398/04/17 در دانشکده الهیات دانشگاه تهران برگزار شد.
در این نشست نقد و داوری طرح پژوهشی آقایان دکتر محسن زنگنه و  دکتر مهدی محمدی با داوری آقای دکتر محسن معصومی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  برگزار گردید.