معاون فرهنگی و دانشجویی

معاون فرهنگی و دانشجویی

شرح وظایف و اختیارات
• اداره کلیه امور دانشجویی دانشگاه ( خوابگاه، تغذیه،رفاهی ، تربیت بدنی ، مشاوره، تدارکات ، امور عمومی ، ایاب و ذهاب و غیره)
• مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی
• نظارت بر اجرای قوانین و آئین نامه های دانشجویی
• تدوین و پیشنهاد اصول مشاوره دانشجویی
• برنامه ریزی امور فوق برنامه دانشجویی
• نظارت بر فعالیتهای فرهنگی دانشگاه
• اجرایی کردن برنامه های پیشنهادی معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت متبوع
• پیشنهاد برنامه های لازم به شورای فرهنگی دانشگاه
• حمایت و تشویق در پژوهش های فرهنگی دانشجویی
• جذب حمایت های مادی و معنوی مردمی درحوزه دانشجویی وفرهنگی
• ایجاد ارتباط و همکاری هرچه بیشتر با مراکز، موسسات ونهاد های فرهنگی برای شکوفایی بیشتر فعالیتهای فکری، فرهنگی، هنری
• فراهم آوردن زمینه و ترغیب نیروهای دانشگاهی به حضور در صحنه های مختلف علمی سیاسی و فرهنگی جامعه
• نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان در حسن اجرای وظایف آنها

بازدیدها: 498