اداره خدمات آموزشی
اداره خدمات آموزشی
اداره خدمات آموزشی
آئین نامه کمیسیون بررسی موارد خاص
اداره خدمات آموزشی
آئین نامه کارشناسی ارشد
اداره خدمات آموزشی
اداره خدمات آموزشی

انتخاب موضوع، استاد راهنما و تصوّیب طرحنامه (پروپوزال)

مرحله اول : شامل 9 بخش

مشاهده
اداره خدمات آموزشی

آغاز تدوین پایان نامه

مرحله دوم : شامل 9 بخش

مشاهده
اداره خدمات آموزشی

دفاع و پس از دفاع

مرحله سوم : شامل 5 بخش

مشاهده
اداره خدمات آموزشی

دروس جبرانی:

دروس اصلی:

دریافت نمایه

دروس جبرانی:

دروس اصلی:

دریافت نمایه

نیمسال اول:

نیمسال دوم:

نیمسال سوم:

نیمسال چهارم:

دروس اختیاری – الزامی:

دروس اختیاری -الزامی جمعاً به ارزش 9 واحد است که دانشجو باید 7 واحد آن را انتخاب نماید.

دروس اصلی:

دریافت نمایه

دروس اصلی:

 • دروس اختیاری 8 واحد براساس سرفصل مصوب وزارت علوم قابل تغییر است. در حال حاضر دروس ستاره دار به عنوان دروس اختیاری ارائه می شود.

دریافت نمایه

دروس جبرانی:

دروس اصلی:

دریافت نمایه

دروس جبرانی:

دروس اصلی:

دریافت نمایه

دروس جبرانی:

دروس اصلی:

دریافت نمایه

اداره خدمات آموزشی
 1. اصلاح و تکمیل نهایی اطلاعات شخصی در سامانه آموزش (نام و نام خانوادگی، شماره گذرنامه، نام پدر و…….)
 2. واریز و تحویل فیش بانکی به مبلغ 230000ریال به شماره حساب(2172019006002) به نام: خزانه داری کل، در بانک ملی.
 3. تحویل طرحنامه(پروپوزال).
 4. دوقطعه عکس 4*3 تمام رخ جدید.
 5. بارگزاری پوشه نهایی و اصلاح شده پایان نامه در سامانه آموزش.
 6. تسویه حساب کامل با دانشگاه.
 1. تهیه استشهاد محلی.
 2. دریافت فرم تعهد محضری از سایت آموزش، تکمیل و ارائه آن.
 3. اعلام مفقودی مدرک در روزنامه های کثیر الانتشار درسه مرحله (با فاصله زمانی یک ماه) و ارائه هر سه فیش به آموزش.
 4. واریز و تحویل فیش بانکی به مبلغ 230000ریال به شماره حساب (2172019006002) به نام: خزانه داری کل، در بانک ملی.
 5. دو قطعه عکس 4*3 تمام رخ جدید.
اداره خدمات آموزشی
اداره خدمات آموزشی
فرم پیشنهاد اولیه موضوع پایان نامه و استاد راهنما
اداره خدمات آموزشی
فرم کمیسیون بررسی موارد خاص
اداره خدمات آموزشی
فرم طرح پیشنهادی پایان نامه(پروپوزال)
اداره خدمات آموزشی
فرم گزارش پایان نامه نویسی
اداره خدمات آموزشی
فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه
اداره خدمات آموزشی
فرم ارائه گزارش برای تمدید سنوات بابت دفاع از پایان نامه
اداره خدمات آموزشی
فرم دفاع از پایان نامه - خارج از سنوات مجاز
اداره خدمات آموزشی
فرم تعهدنامه محضری جهت صدور مدرک المثنی
اداره خدمات آموزشی
فرم تسویه حساب
اداره خدمات آموزشی

دانشجویانی که در مراحل پایانی تحصیل خود می باشند و نیز دانش آموختگانی که برای صدور مدرک اقدام ننموده اند، فرآیند بررسی و تأیید مدارک طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت علوم تحقیقات و فنّاوری به شرح ذیل می باشد، لذا ضمن تأکید بر مطالعه کامل دستورالعمل های زیر، رعایت مراحل مذکور الزامی است:

دستورالعمل تأیید مدارک

دستورالعمل و راهنمای متقاضیان تأیید مدارک تحصیلی جهت ترجمه رسمی

لیست مراکز پستی

بازدیدها: 119