دستور العمل قوانین آموزشی محور

طبق ماده 25 آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد؛ چنانچه دانشجویی تمام واحدهای آموزشی دوره را با میانگین کل حداقل 14 گذرانده باشد ولی نتواند یا نخواهد از پایان نامه خود دفاع کند باید در مدت مجاز تحصیلی، معادل تعداد واحد پایان نامه و طبق نظر گروه آموزشی، واحد یا واحدهای درسی مرتبط با رشته تحصیلی را اخذ و میانگین کل حداقل 14 بگذراند تا در دوره مذکور به شیوه آموزشی دانش آموخته شود. نوع شیوه دانش آموختگی در دانشنامه قید می شود.


شرایط آموزش محور


1. برای تغییر به شیوه آموزش محور، تمام واحدهای آموزشی باید با میانگین کل حداقل 14 پاس شده باشند.

2.. دانشجو باید برای آموزش محور شدن، فرم مربوطه را پر نماید و پس از تحویل فرم آموزش محور به گروه، امکان بازگشت به شیوه آموزشی-پژوهشی وجود ندارد. بنابراین باید قبل از پر کردن فرم ها تمام جوانب برای این تغییر، توسط دانشجو سنجیده شود.

3. در مورد دروس و مراحل آموزش محور شدن، دانشجو باید پیگیر همه مراحل باشد، درغیر این صورت مسئولیت هرگونه مشکل از جمله: نقص مدارک سنوات، عدم ثبت دروس به دلیل نقص فرم ها و مدارک، عدم ثبت دروس به دلیل پرداخت نشدن شهریه و … به عهده دانشجو است.

4. دانشجو باید برای این دروس، انتخاب واحد نماید.

5. نداشتن سابقه سنوات مشروطی.

6. حداکثر مهلت درخواست تغیر شیوه به آموزش محور تا پایان نیمسال دوم می باشد.

7. دروس انتخابی باید اصلی باشند.