تقویم دانشگاهی مقطع کارشناسی ارشد، نیمسال دوم سال تحصیلی1400-1399

1- شروع ترم تحصیلی: 

11 بهمن 1399

2- پیش انتخاب واحد کلیه گروه های آموزشی(آموزش):

از تاریخ 27 دی 1399 تا  تاریخ 2 بهمن 1399 – از ساعت  8 صبح  تا ساعت 23

3- انتخاب واحد کلیه دانشجویان جاری:

1-3 دانشجویان ورودی981 :

از تاریخ 4 بهمن 1399 تا  تاریخ 5 بهمن 1399 – از ساعت  8 صبح  تا ساعت 23

2-3 دانشجویان دارای واحد آموزشی و پژوهشی ورودی991:

از تاریخ 6 بهمن 1399 تا  تاریخ 10 بهمن 1399 – از ساعت  8 صبح  تا ساعت 23

4- شروع کلاسها:

11 بهمن 1399

5- حذف اضافه کلیه دانشجویان:

از تاریخ 18 بهمن 1399 تا  تاریخ 23 بهمن 1399 – از ساعت  8 صبح  تا ساعت 23

6- حذف به خاطر عدم رعایت مقررات آموزشی(غیبت های غیر مجاز):

از تاریخ 25 اردیبهشت 1400 تا تاریخ 30 اردیبهشت 1400

7- ارزشیابی کیفیت تدریس استادان و دریافت کارت ورود به جلسه امتحان:

از تاریخ 1 خرداد 1400 تا  تاریخ 6 خرداد 1400 – از ساعت  8 صبح  تا ساعت 23

8- حذف تکدرس:

از تاریخ 8 خرداد 1400 تا  تاریخ  13 خرداد 1400 – از ساعت  8 صبح  تا ساعت 23

9- پایان ترم:

 13 خرداد 1400

10- فرجه امتحانات:

از تاریخ 15 خرداد 1400 تا  تاریخ  21 خرداد 1400

11- شروع امتحانات:

از تاریخ 22 خرداد 1400 تا  تاریخ  3 تیر 1400

تقویم دانشگاهی مقطع کارشناسی ارشد، نیمسال اول سال تحصیلی1400-1399

1- شروع ترم تحصیلی: 

22 شهریور 1399

2- پیش انتخاب واحد کلیه گروه های آموزشی(آموزش):

از تاریخ 3 شهریور 1399 تا  تاریخ 5 شهریور 1399 – از ساعت  8 صبح  تا ساعت 23

3- انتخاب واحد کلیه دانشجویان جاری:

1-3 دانشجویان دارای واحد آموزشی ورودی981 :

از تاریخ 11 شهریور 1399 تا  تاریخ 13 شهریور 1399 – از ساعت  8 صبح  تا ساعت 23

2-3 دانشجویان غیر فارسی زبان دارای واحد آموزشی ورودی991:

از تاریخ 15 شهریور 1399 تا  تاریخ 17 شهریور 1399 – از ساعت  8 صبح  تا ساعت 23

3-3 دانشجویان فارسی زبان دارای واحد آموزشی ورودی991:

از تاریخ 18 شهریور 1399 تا  تاریخ 20 شهریور 1399 – از ساعت  8 صبح  تا ساعت 23

4- شروع کلاسها:

22 شهریور 1399

5- حذف اضافه کلیه دانشجویان:

از تاریخ 29 شهریور 1399 تا  تاریخ 2 مهر 1399 – از ساعت  8 صبح  تا ساعت 23

6- حذف به خاطر عدم رعایت مقررات آموزشی(غیبت های غیر مجاز):

از تاریخ 22 آذر 1399 تا تاریخ 26 آذر 1399

7- ارزشیابی کیفیت تدریس استادان و دریافت کارت ورود به جلسه امتحان:

از تاریخ 29 آذر 1399 تا  تاریخ 3 دی 1399 – از ساعت  8 صبح  تا ساعت 23

8- حذف تکدرس:

از تاریخ 6 دی 1399 تا  تاریخ 10 دی 1399 – از ساعت  8 صبح  تا ساعت 23

9- پایان ترم:

10 دی 1399

10- فرجه امتحانات:

از تاریخ 13 دی 1399 تا  تاریخ 19دی 1399 

11- شروع امتحانات:

از تاریخ 20 دی 1399 تا  تاریخ 2 بهمن 1399