اعضای شورای آموزشی:

 • حجّت الاسلام و المسلمین دکتر سعید جازاری معمویی (رئیس دانشگاه)

 • حجّت الاسلام و المسلمین دکتر سیّد عابدین بزرگی (دبیر شورا – معاون آموزشی و فرهنگی)

 • دکتر محمّد امامی پور (مدیر گروه حقوق خصوصی)

 • حجّت الاسلام و المسلمین سیّدصادق پیشنمازی (مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی)

 • دکتر ابوالفضل تاجیک (مدیر گروه عرفان اسلامی)

 • دکتر جلال درخشه (مدیر گروه روابط بین الملل)

 • دکتر امید رستمی غازانی (مدیر گروه حقوق جزاء و جرمشناسی)

 • دکتر محمد غفاری فرد (مدیرگروه اقتصاد اسلامی)

 • دکتر علیرضا حبیبی (مدیر گروه مدیریت بازرگانی)

 • دکتر مهدی محمدی (مدیر گروه تاریخ اسلام)

 • دکتر مسلم نادعلی زاده (مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی)