اداره برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی

اداره برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی

هدف اصلى ارزشیابی ،تقویت فعالیت ها و روش هاى اثر بخش و تضعیف یا حذف فعالیت ها و روش هاى بى تاثیر یا نامطلوب است. فرایند ارزشیابى استاد ، فرایندى است که در طى آن با جمع آوری اطلاعات و با بررسى عملکردهاى گوناگون اساتید، درباره کفایت و شایستگى آنان قضاوت مى شود و در عین حال تصمیم لازم در مورد اقداماتى که مى تواند به افزایش شایستگی ایشان و بهبود یادگیرى فراگیران کمک کند ،اتخاذ مى گردد .استفاده از ارزشیابی کارآمدترین روش جهت بهبود کیفیت آموزشى است . روش جاری ارزشیابی اساتید  این دانشگاه شامل ارزشیابى توسط دانشجویان، مدیران گروه ها و معاونت آموزشی می باشد که ارزشیابی نهائی هیات علمى توسط نمره کسب شده از از این افرادبدست می آید روش های ذکر شده در این ارزشیابی هر کدام جنبه های خاصی از کار استاد را ارزیابی می کنند ، و هیچ یک به تنهایی نمی توانند بیانگر کیفیت واقعی کار اساتید باشند؛ بنابراین براى اینکه ارزشیابى جامع و سالمترى از کار اساتید به دست آید ، باید از منابع اطلاعاتى موجود داده های لازم را بدست آورد و قضاوت نهایى را بر اساس ترکیبى از آنها انجام داد.

در هر نیم سال قبل از شروع امتحانات ،  ارزشیابی عملکرد اساتید از دانشجویان انجام شده و بهمراه ارزیابی بدست آمده از مدیران گروه ها ومعاونت آموزشی جمع بندی شده و مجددا به مدیران گروهها جهت بهره برداری لازم ارسال می گردد.

ارزشیابی اساتید ملاکی بر کیفیت عملکردی اعضای هیات علمی دانشگاه و استادان مدعو بوده و تاثیر مستقیمی در کسب پایه استحقاقی سالانه آنها دارد.

بازدیدها: 153