اطلاعیه پایان وقت اداری

اطلاعیه پایان وقت اداری

نظر به اینکه طبق مصوبه هیات رئیسه مقرر شده بود تا همکاران در صورت نیاز ضروری حداکثر تا ساعت 18:30 در دانشگاه حضور داشته باشند ، ولی متاسفانه بر اساس گزارشات واصله برخی از همکاران همچنان بعد از این ساعت نیز در دانشگاه حضور دارند.ضمن تذکر مجدد ، خواهشمند است نسبت به رعایت مقررات همکاری لازم را داشته باشند.