سرپرست امور مالی و بودجه
شرح وظایف و اختیارات
 • تهیه وتنظیم موافقتنامه های بودجه تفصیلی ،پیشنهادی ، اصلاحیه بودجه
 • تهیه وتنظیم نمودارهای بودجه ای در راستای تجزیه وتحلیل اطلاعات مالی
 • بررسی وتجزیه وتحلیل وکنترل نحوه هزینه اعتبارات تخصص یافته
 • پیگیری تخصیص وکسریهای اعتباری از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و وزارت متبوع
 • جمع آوری اطلاعات لازم از واحد های تابعه در راستای تخصص بهینه اعتبارات
 • شرکت در جلسات وکمیسیونهای مختلف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت متبوعه در جهت بررسی اعتبارات مورد نیاز دانشگاه ودفاع از بودجه های تفصیلی ، پیشنهادی واصلاحی در مراجع ذیربط
 • انجام امور مربوط به دبیرخانه هیات امناء دانشگاه
 • پیگیری تخصیص و اعتبارات ردیفهای متمرکز و سایر منابع
 • کنترل هزینه های انجام شده از محل اعتبارات ردیفهای متمرکز و مطابقت آن با موافقتنامه های مربوطه
 • مشارکت در کمیته های مرتبط و فعال دانشگاه از جمله کمیته کاهش کسورات بیمه ای و دخالت مستقیم در آن ، کمیته واگذاری خدمات به بخش خصوصی در جهت ارتقاء سطح درآمد دانشگاه
 • پیگیری وصول مطالبات صورتحسابهای ارسالی به سازمانهای بیمه گر از سوی واحدهای تحت پوشش دانشگاه
 • تخصیص درآمد اختصاصی در قالب برنامه و فصل در جهت جبران کسریهای اعتباری دانشگاه