قابل توجه دانشجویان علاقه مند به فعالیت در حوزه نشر مجله های علمی دانشجویی

قابل توجه دانشجویان علاقه مند به فعالیت در حوزه نشر مجله های علمی دانشجویی

به اطلاع دانشجویان دانشگاه می رساند دانشجویانی که سابقه فعالیت در حوزه نشر مجله های علمی دانشجویی(مدیر مسئولی، سردبیری، ویراستاری، صفحه آرائی و عضویت در هیئت تحریریه) را داشته و علاقه مند به فعالیت در این زمینه هستند،  درخواست خود را همراه با ذکر تجربه و سوابق علمی، ادبی و فرهنگی تا روز شنبه مورخ 14 اردیبهشت 1398 به دبیر انجمن علمی دانشکده خود تحویل دهند.

قابل ذکر است جهت تکمیل شناسنامه فرهنگی دانشجوئی و انتخاب دانشجوی پژوهشگر، چاپ یک مقاله در مجله ی علمی دانشجوئی دانشکده لازم می باشد.