همایش ملی سیاست خارجی ایران؛ سویه‌های داخلی و خارجی

همایش ملی سیاست خارجی ایران؛ سویه‌های داخلی و خارجی

دانشگاه شهید باهنر کرمان با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران، انجمن ایرانی روابط بین الملل شعبه کرمان و کمیته مسائل ایران انجمن علوم سیاسی ایران برگزار میکند؛

همایش ملی سیاست خارجی ایران؛ سویه‌های داخلی و خارجی

محور همایش:

تجزیه و تحلیل ساختار و فرآیند سیاست‌گذاری خارجی ایران

تجزیه و تحلیل ارزیابی سیاست خارجی ایران

ارائه توصیه‌های سیاستی

رویکرد‌های نظری در تحلیل سیاست خارجی ایران

پژوهش و سیاست‌های خارجی ایران

زمان:

22 مهرماه 1400