نمایه مصوّب رشته حقوق خصوصی

دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)

 

جدول نمایه رشته حقوق خصوصی (دروس اختیاری / الزامی)

[ninja_tables id=”9008″]

▪ دروس ستاره دار جمعاً به ارزش 9 واحد اختیاری- الزامی است که دانشجو باید 7 واحد آن را انتخاب نماید.

جدول نمایه رشته  حقوق خصوصی ( دروس اصلی)

[ninja_tables id=”9009″]

 

دریافت فایل (PDF) نمایه رشته حقوق خصوصی