اطلاعیه ” قابل توجه اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی” در خصوص زمان تعطیلات تابستانی

اطلاعیه ” قابل توجه اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی” در خصوص زمان تعطیلات تابستانی

به گزارش دفتر ریاست، بر اساس مصوّبه هیأت رئیسه، زمان تعطیلات تابستانی دانشگاه (شامل اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی) از تاریخ 1398/05/01 لغایت 1398/05/31 تعیین گردید.