جذب و امور هیأت علمی

دفتر جذب و امور هیأت علمی

 

تبدیل وضعیت  اعضای هیأت علمی

با عنایت به تغییر آئین نامه تبدیل وضعیت از اسفند ماه سال 1395، اعضای هیأت علمی می توانند جداول جدید تبدیل وضعیت مطابق با آئین نامه جدید را از قسمت زیر دریافت کنند:

جذب و امور هیأت علمی
جداول آموزشی
جذب و امور هیأت علمی
جداول پژوهشی

دستورالعمل اجرایی آئین نامه ترفیع سالانه

قابل توجّه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه

ضمن پیوست دستورالعمل اجرایی آیین نامه ترفیع سالانه، مصوّب هیأت رئیسه دانشگاه و فرم ترفیع، نکات زیر به استحضار می‌رسد: از سال تحصیلی 97-1396 ترفیع اعضای هیأت علمی دانشگاه بر اساس این دستورالعمل صورت خواهد گرفت. بنابراین لازم است اعضای محترم هیأت علمی، برنامه‌ها و فعّالیّت‌های علمی خود را بر طبق این دستور العمل تنظیم فرمایند و در سال آینده بر اساس این دستور العمل ترفیع انجام خواهد شد.

دستورالعمل اجرایی ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السّلام

اعضای هیأت علمی با کسب امتیازات لازم به شرح زیر بر اساس آیین‌نامه ترفیع اعضاء هیأت علمی، از یک پایه ترفیع سالانه برخوردار می‌گردند:

ماده 1- حدّاقل و حدّاکثر امتیاز آموزشی لازم سالانه :

1-1- حدّاقل امتیاز آموزشی برای مربّی: «صفر» و برای استادیار به بالا: «2» می‌باشد.
2-1- حدّاکثر امتیاز آموزشی برای مربّی: «2» و برای استادیار به بالا «4» می‌باشد.

ماده 2- حدّاقل و حدّاکثر امتیاز پژوهشی لازم سالانه :

1-2- حدّاقل امتیاز لازم از ماده 3 آئین نامه ارتقاء بدون امتیاز راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه برای اعضای هیأت علمی در مرتبه‌های مربّی، استادیار، دانشیار و استاد به‌ترتیب برابر: «2»، «4»، «5» و «6» می‌باشد.
2-2- شرط لازم برای اعطای پایه سالانه، ارائه حدّاقل یک مقاله علمی پژوهشی چاپ شده و یا دارای پذیرش از نشریه‌های معتبر داخلی و خارجی است.

ماده 3- فعّالیّت‌های علمی - اجرایی لازم سالانه :

برای اعضای هیأت علمی با هر مرتبه، حدّاقل امتیاز لازم از اینگونه فعّالیّت‌ها برابر با «صفر» و حدّاکثر آن «2» می‌باشد.

ماده 4- مجموع لازم سالانه از امتیازات مواد 1 و 2 و 3 :

مجموع لازم از امتیازات مواد 1، 2 و 3 با عنایت به تبصره 3، عبارت است از: «8» برای مربّی، «12» برای استادیار، «14» برای دانشیار و «15» برای استاد.

تبصره 1

برای رسیدن به سقف مجموع مورد نیاز (پیش بینی شده در ماده 4) از بندهای ماده 3 آئین نامه ارتقاء (فعالیت های پژوهشی) استفاده می‌شود.

تبصره 2

ذخیره امتیازات ترفیع در هر سال فقط امتیازات مربوط به تدوین مقالات علمی پژوهشی و تألیف و ترجمه کتاب را شامل می‌شود.

تبصره 3

برای اعضای هیأت علمی دارای پست‌های اجرایی مصوّب دانشگاه، شرط مندرج در بند 2 از مادّه 2 لحاظ نمی‌گردد.

تبصره 4

عضو هیأت علمی موظّف است حدّاقل دو ماه قبل از زمان پایان حکم سالانه، نسبت به تکمیل فرم ترفیع و ارائه مستندات به گروه مربوطه اقدام نماید.

تبصره 5

مبنای محاسبه امتیازات؛ آخرین آئین نامه ارتقاء مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری می‌باشد.

این دستورالعمل مشتمل بر 4 ماده، 4 بند و 5 تبصره در تاریخ 1396/08/07به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه رسید و از تاریخ 1396/7/01 (مربوط به ترفیع سال تحصیلی 97-1396 به بعد) لازم الاجرا خواهد بود.

جذب و امور هیأت علمی
دریافت فرم ترفیع

آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی

بازدیدها: 327