گروه حقوق خصوصی

گروه حقوق خصوصی

مدیر گروه حقوق خصوصی

اعضاء هیأت علمی گروه حقوق خصوصی

دکتر اسفندیار صفری

عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی

مرتبه علمی استادیار

دکتر محمد امامی پور

عضو هیأت علمی و مدیر گروه حقوق خصوصی

مرتبه علمی استادیار

معرفی رشته حقوق خصوصی

حقوق خصوصی از قدیمی‌ترین رشته‌های دانش حقوق و اساس بسیاری از رشته‌هایی است که در سال‌های اخیر به دلیل توسعه این دانش در نظام آموزشی رسمی کشور به عنوان رشته مستقل تدریس می‌شود، در واقع موضوع حقوق داخلی در تقسیم‌بندی کلی سنتی به دو حوزه حقوق خصوصی و حقوق‌عمومی تقسیم می‌شود. بر پایه این تقسیم‌بندی کلیه رشته‌های مرتبط با حقوق داخل کشور در یکی از دو گروه فوق قرار می‌گیرند.
بنا براین حقوق خصوصی در معنای عام شامل کلیه‌ی رشته‌هایی است که قواعد حقوقی مورد بحث در آن‌ها و روابط اشخاص جامعه با یکدیگر را تنظیم می‌کند و حقوق‌عمومی تنظیم کننده روابط متقابل اشخاص و دولت‌ها با یکدیگر است.
در حال حاضر موضوعات مورد بحث در رشته حقوق خصوصی دانشگاه‌های کشور به طور کلی به دو حوزه‌ی حقوق مدنی و حقوق تجارت مربوط هستند هر چند واحدهای درسی دیگری نیز در این رشته تدریس می‌شود ولی تاکید اصلی بر آموزش حقوق مدنی و حقوق تجارت در سطوح پیشرفته و تطبیقی است.
حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می پردازد، که مهمترین آنها روابط تجاری است، که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله می توان به اموال، مالکیت، قراردادها، مسوولیت هایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب می شوند برایشان به وجود می آید مثل مسوولیت ناشی از حوادث، قواعد مربوط به ارث، وصیت، ولادت، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر اشاره کرد. برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ( ناپیوسته) حقوق خصوصی بر اساس رهنمودها و موافقت اصولی اعضاء محترم ستاد انقلاب فرهنگی سابق و سایر آیین نامه ها و مقررات آموزشی مربوط تنظیم شده است.
 

بازدیدها: 412