اعضای شورای پژوهشی:

  • حجّت الاسلام و المسلمین دکتر سعید جازاری معمویی (رئیس دانشگاه)

  • دکتر محمّدرضا ابوئی مهریزی (دبیر شورا – معاون پژوهشی و فناوری)

  • حجّت الاسلام و المسلمین دکتر سیّد عابدین بزرگی (دبیر شورا – معاون آموزشی و فرهنگی)

  • دکتر امید رستمی غازانی (عضو حقیقی)

  • دکتر علیرضا حبیبی(عضو حقیقی)

  • دکتر محمد غفاری فرد (عضو حقیقی)

  • دکتر حنیفی (عضو حقیقی)