جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد امین نبی زاده

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد امین نبی زاده

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد اسحق عارفی با عنوان  «نقش زمان و مکان در تشکیل قرارداد در نظام حقوقی ایران وافغانستان » برگزار می گردد.

زمان : دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹               ساعت ۱۶

استاد راهنما: دکتر محمد امامی پور

استاد داور: دکتر محمد حسین فضائلی

استاد داور: دکتر محمد رضا شرافت پیما

محل برگزاری : سازمان مرکزی دانشگاه – طبقه همکف – کلاس۶